Niewbouw in Langedijke

{AF}

Nieuwbouw woningen in Langedijke

 

De procedure voor het aanpassen van het bestemmingsplan loopt. Het ligt in de bedoeling dat de procedure april 2013 wordt afgerond en dat medio mei 2013 de grond bouwrijp is.

 

De gemeente heeft een voorlopige kavelverdeling gemaakt en er is een voorlopige verkoop prijs voor de grond bekend gemaakt.

 

Het uitbreidingsplan ligt tegen de bestaande nieuwbouw aan de Weidedijk.

De prijzen zijn als volgt bepaald (prijspijl 2013):


Voor meer informatie kunt u bellen met de Gemeente Ooststellingwerf

Dhr. Bart Sieben Projectleider gebiedsontwikkeling / Juridisch beleidsmedewerker RO - (0516) 56 6222

Ate Buiteveld -  (0515) 51 5344  Mail: a.buiteveld@planet.nl

{/AF}

{AF}

Plaatselijk Belang Langedijke:

 

Oprichting:

Op 1 december 1911 is het “Dorpsbelang”      Langedijke opgericht en op 7 juni 1952 met Koninklijke goedkeuring als vereniging erkend.

 

Inschrijving:

Tegenwoordig staat het Dorpsbelang ingeschreven als “Plaatselijk Belang Langedijke” in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Noord Nederland, onder nummer: 40003102.


De laatste statutenwijziging vond plaats op 4 maart 2009.

 

Vestiging:

De vereniging is gevestigd te Langedijke in de Gemeente Ooststellingwerf.

 

Doelstelling:

De doelstelling van het Plaatselijk Belang Langedijke is als volgt geformuleerd:

 

“Het bevorderen van de vooruitgang, in de ruimste zin van het woord, van het dorp Langedijke en naaste omgeving, alsmede het organiseren van allerlei activiteiten in het dorp Langedijke en naaste omgeving”.

 

Realisatie:

De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door:

 • het stichten en in stand houden van een dorpshuis.
 • het hebben en houden van een activiteitencommissie.
 • het hebben en houden van een feestcommissie.
 • het (deels) onderhouden van een, door de Gemeente beschikbaar gesteld sportveld.
 • het oprichten en onderhouden van een accommodatie / kleedruimte op het sportveld.
 • het oprichten en onderhouden van twee jeu de boules banen op het sportveld.
 • het beschikbaar stellen van grond voor de exploitatie van een ijsbaan.
 • het houden van vergaderingen.
 • het verstrekken van inlichtingen.
 • het samenwerken met overheids- en andere lichamen.
 • het nemen van initiatieven.
 • alle andere wettige middelen, welke aan het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 


Leden:

 

Leden komen, behalve uit Langedijke, ook uit de aangrenzende gebieden van Elsloo, Appelscha, en Oosterwolde. De directe betrokkenheid van deze bewoners bij Langedijke is groot. Het ledental op 31 december 2011 bedroeg 140


Middelen:

De middelen van de vereniging bestaan uit contributies van de gewone leden, de bijdragen van de begunstigende leden, subsidies van de gemeente, diverse fondsen en uit verkrijging van erfstellingen, legaten, schenkingen en eventuele andere baten.


Huidige bestuur:


Voorzitter:

Rob Zwaaneveldt


Secretaris:

Christina Dokter

 

Penningmeester:

Wietse ten Hoor

 

Bestuursleden:

Marco v/d Hurk

Iebele Jan Soet

Coby Wassenaar

Judith Sloot


Volgens de Statuten bestaat het bestuur uit minimaal 5 meerderjarige personen. Zij worden benoemd uit de leden van de vereniging, tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Het bestuur kiest uit hun midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.

 

Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens bovenstaand rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar voor een tweede termijn.

 

Tussentijdse aftreding geschiedt na een schriftelijke melding, met een opzegtermijn van ten minste drie maanden. Degene die in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

 

{/AF}

Film 100 jaar plaatselijk belang

{AF}

Hier een film gemaakt tijdens het 100 jarig plaatselijk belang .

 

 

{loadposition 100jaarpb} {/AF}

Dorpsvisie2011-2015

{AF}

De dorpsvisie voor 2011-2015 is hier te downloaden

{/AF}

Klokkestoelers

{AF}

Tijdens het 100 jarig jubileum van Het plaatselijk belang gaven de klokkestoelers een spetterend optreden.

{loadposition klokkestoelers} {/AF}

Plaatselijk belang

{AF}

 Behartigt de belangen van het dorp bij de gemeente en andere instanties. Eenmaal in de 3 jaar wordt er een dorpsfeest georganiseerd. Contributie € 7,50 per jaar voor een gezin en voor alleenstaanden € 3,75 per jaar.

{/AF}