{AF}

Dorpshuis:

                       

 

Tijdens een extra ledenvergadering, op 9 december 1949 deelde de toenmalige schoolmeester, Bauke Jansen mede dat het Dorpsbelang Langedijke een garage aan kon kopen om daar een Dorpshuis van te maken. Maar ja, er moest wel fl. 5500,00 op tafel komen.

 

Om deze gelden bijeen te brengen zijn er onder de inwoners van Langedijke en omgeving 50 schuldbekentenissen van elk fl. 100,00 uitgegeven. En zo kon het gebeuren dat burgemeester Bontekoe op 4 januari 1951 het Dorpshuis officieel opende.

 

Hiermee was het eerste Dorpshuis een feit. Een houten gebouw met een zaaltje van 6,00 x 5,50 m. een toneel, een keukentje en één W.C.

 

 

De houders van de schuldbekentenissen kregen ieder jaar rente uitgekeerd en als de kas het toeliet werden er één of meerdere schuldbekentenissen terug betaald.

 

In 1959 is de entree vergroot. Zo ontstond er ruimte voor een garderobe en een tweede toilet.

 

In 1978 is er een stenen aanbouw aan de Noordgevel gerealiseerd en in 1981 is het houten hoofdgebouw vervangen door een geheel stenen gebouw met ruimere afmetingen en centrale verwarming.

 

In 2003 is het Dorpshuis opnieuw vergroot en aangepast aan de eisen van de tijd. Het Dorpshuis vormt nog steeds een bruisend middelpunt binnen de hele dorpsgemeenschap, en voorziet daarmee in een grote sociale- en culturele behoefte.

 

Activiteiten:

Veel verenigingen in Langedijke en omstreken maken gebruik van "Oons Dorpshuus", zoals:

Kaartvereniging

Zangvereniging

Toneelvereniging

Koersbalvereniging

Jongerenvereniging "De Klimop"

BvPF "Vrouwen van nu"

Vrouwenvereniging

 

Naast deze verenigingen wordt het Dorpshuis intensief gebruikt door de Activiteitencommissie die voor alle categorieën inwoners diverse evenementen organiseert, zoals:

Ouderensoos, 55+

Inloopcafé

Bingo

Film voor de jeugd en voor volwassenen.

(zie verder onder Activiteitencommissie)

 

Het is ook verzamel- en vertrekpunt voor tal van activiteiten, waar na afloop nog even gezellig kan worden nagepraat, zoals:

De jaarlijkse zwerfvuilactie

Dauwtrappen

Wandeltochten

Fietstochten

Greppeltochten

Spooktocht

 

Oons Dorpshuus

 

   Bij feestdagen, zoals Koninginnedag en Nieuwjaar is het een trefpunt voor de bewoners van Langedijke. Ook de Basisschool en de Buurtvereniging “Om e schoele” maken gebruik van de faciliteiten van het Dorphuis.

 

 

 

Het Dorpshuis wordt niet alleen gebruikt voor activiteiten, maar is ook een plaats voor verenigings- bestuurs- en ledenvergaderingen en het doet dienst als stemlokaal.

In totaal vinden er gemiddeld 150 – 170 activiteiten op jaarbasis plaats, waarvan 80 % door instellingen met een sociaal culturele, religieuze, charitatieve, wetenschappelijke of algemeen nut beogende doelstelling.

 

Vrijwilligers:

Voor al deze activiteiten kan het Dorpshuis beschikken over een grote groep van vrijwilligers die er voor zorgen dat alles goed verloopt, voor en achter de bar en zij zien toe op een correct gebruik van de locatie.

Ook worden er elk jaar doe-dagen georganiseerd, waarbij door vrijwilligers allerlei noodzakelijke werkzaamheden aan, in en om het Dorpshuis worden uitgevoerd. Hierdoor blijft het een aantrekkelijke en eigentijdse locatie, kortom: "het kloppend hart" van Langedijke en directe omgeving.

 

Beheer:

Het beheer, de exploitatie, de inkoop, reserveringen, de inzet van vrijwilligers en de schoonmaak werkzaamheden worden georganiseerd en gecoördineerd door de beheerder van het Dorpshuis.

 

Verhuur:

Het Dorpshuis kan ook worden verhuurd aan particulieren. De verhuur-voorwaarden zijn bij de beheerder verkrijgbaar. De verhuurvoorwaarden en de verhuurprijzen worden in overleg tussen de beheerder en het bestuur vastgesteld.

 

Prijzen:

De prijzen van de aangeboden consumpties worden in overleg tussen de beheerder en het bestuur vastgesteld.

 

Verantwoording:

Na afloop van ieder boekjaar doet de beheerder van het Dorpshuis verslag aan het bestuur met eventuele voorstellen tot verandering / verbetering. De beheerder overlegt hierbij ook een financieel overzicht met de resultaten van het afgelopen boekjaar.

 

Vergunningvereisten:

De drank en Horecawet heeft in de eerste plaats tot doel om "verantwoord" alcoholgebruik te stimuleren en bevat regels die er op gericht zijn om overmatig alcoholgebruik tegen te gaan.

Dorpshuizen waar alcohol wordt geschonken, zijn volgens de wet verplicht om een drank- en horecavergunning te hebben.

 

Een vergunningseis is dat minimaal twee leidinggevenden beschikken over een Verklaring Sociale Hygiëne. Leidinggevenden moeten minimaal 21 jaar zijn en voldoen aan de eisen van zedelijk gedrag.

Op de vergunning moeten de namen van minimaal twee leidinggevenden staan.

 

Deze leidinggevenden zijn (naast het bestuur) volgens de wet verantwoordelijk en aansprakelijk voor wat er in het Dorpshuis gebeurt en voor het naleven van de wettelijke regels. Zij hebben dus een belangrijke functie.

 

 

Nadere inlichtingen bij: beheerder Ria. Sloot: ( 0516-514275

 

{/AF}

Dorpskrant de klokkestoel

{AF}

Dorps- en Schoolkrant “De Klokkestoel”
 Deze krant komt 10x per jaar uit en alle wetenswaardigheden van het hele dorp is hierin te lezen.
Het abonnementsgeld bedraagt € 10,-per jaar.
Inlichtingen Birte Verra, tel. 521656

email; deklokkestoel@kpnmail.nl

{/AF}

{AF}

 De buurtbus rijdt diverse malen per dag (behalve zondag) door Langedijke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{/AF}